Els centres educatius


Polítiques per a les persones


CENTRES EDUCATIUS:

Potenciarem una ciutat educadora amb igualtat d’oportunitats i una oferta educativa de qualitat. L’educació és el motor de progrés i de transformació social que pot situar els municipis en les millors condicions per afrontar els reptes futurs. El nostre ferm compromís amb els principis de la ciutat educadora ens permet tenir una visió global del fet educatiu on, a més de les polítiques locals d’educació, també cal integrar les polítiques de joventut, d’esports, de cultura i d’acció comunitària, articulant uns ecosistemes locals educadors que són reconeixibles per la ciutadania. De fet, la nostra vocació és que l’educació estigui present en cada racó, en cada servei i en cada acció de la ciutat per esdevenir una ciutat educadora.

 

-Continuarem desenvolupant el projecte de Ciutat Educadora i apostarem per l’educació en totes les etapes de la vida

-Defensarem que els centres tinguin una oferta de places i ràtios adequades

-Garantirem l’accés dels infants de 0-3 anys a les escoles bressol i als centres educatius.

- Continuarem aportant per la tarifació social a les escoles bressol.

-Millorarem la detecció d’alumnat amb necessitats de suport educatiu a l’escola bressol 0-3

-Millorarem les infraestructures, la climatització i l’ús d’energies renovables en els centres públics, pacificant els entorns escolars i naturalitzant els patis escolars.

-Marcarem camins segurs per anar a les escoles (Pictogrames als passos de vianants).

-Col·laborarem amb el centres educatius afavorint el desenvolupament del seus projectes educatius i vetllar pel rendiment de comptes a la societat.

-Promourem programes educatius de creativitat, innovació i intel·ligència emocional en totes les etapes educatives, de manera transversal i com a servei educatiu estratègic i de creixement personal.

-Farem de les escoles els espais de referència dels pobles i barris a les ciutats on hi potenciarem les activitats extraescolars, educatives no formals, esportives i de reforç escolar.