Polítiques adreçades al foment de l’esportDes del PSC de Cambrils entenem l’esport com a una política transversal i integradora ja que suposa un veritable motor de promoció econòmica i cohesió social, perquè la seva pràctica i difusió suposa, entre d’altres:

  • Un factor socialitzador i educatiu. Genera un model social que afavoreix la integració i els valors.

  • Un factor per a la salut de la ciutadania: perspectiva corporal, psicològica...

  • Una activitat amb fort impacte en l’economia, en la producció de llocs de treball i en potencial estalvi en despesa sanitària.

  • Una política que ha de servir per promocionar els nostres pobles o ciutats, no sols econòmicament des del punt de vista comercial i turístic, sinó també com a pol d’atracció de ciutadania jove que es vulguin reinstal·lar-se i trobin la potenciació de l’esport local com un factor més que els faci decidir per residir en un municipi o un altre.

Les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, representen un dels pilars als de la cohesió i integració de persones en la pràctica esportiva a Cambrils. En base a aquests valors afegits, desenvolupem les nostres propostes esportives municipals:

-. Promourem una pràctica esportiva saludable i que treballi la inclusió i la igualtat d’oportunitats

-. Implantarem un nou mapa d’instal·lacions esportives on treballarem per adequar i millorar les instal·lacions esportives ja existents per a un millor ús de les entitats i ciutadania del municipi.

-. Construirem un nou pavelló esportiu a la zona esportiva municipal del camp de futbol

-. Construirem una piscina retràctil per poder millorar l’oferta aquàtica del municipi, i fer que els ciutadans de Cambrils durant l’estiu disposin d’una piscina d’oci.

-. Fomentarem la pràctica esportiva a l’aire lliure dinamitzant les zones actuals.

-. Crearem nous espais esportius  l’aire lliure en diferents punts del municipi.

-. Facilitarem l’accés a la pràctica esportiva a les persones amb una situació econòmica més desfavorida amb la creació i promoció de programes d’ajuts socials, especialment en edat escolar i juvenil

-. Fomentarem programes d’esport extraescolar que ofereixin una oferta completa, tant en el foment del valor de l’esforç, com del respecte, la igualtat i la corresponsabilitat.

-. Proposarem un Pla de formació “esports i valors” per als tècnics de l’esport en edat escolar per tal que s’apliqui a totes les escoles públiques i concertades dels municipis.

-. Intensificarem totes aquelles accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació de les nenes i les dones dins de la pràctica esportiva, procurant accions de discriminació positiva, tant en la pràctica com en els òrgans de direcció de les entitats.

-. Potenciarem les competicions esportives de caire internacional com esdeveniments capdavanters.

-Fomentarem el mecenatge esportiu a nivell local, com un instrument per assolir una cooperació publico-privada a l’hora d’assolir el suport d’empreses locals per a l’esport escolar i federatiu del municipi.

-. Promourem Plans locals i/o protocols de lluita contra la desigualtat de gènere, el racisme, la xenofòbia i l’LGTBI-fòbia en la pràctica esportiva.